Resultaten van uw scan

Subsidie


Onderwijs - Impuls muziekonderwijs
Omschrijving
Met de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen basisscholen investeren in meer en beter muziekonderwijs.
Het doel van deze regeling is het verstrekken van projectsubsidies voor het realiseren van een duurzame inbedding van kwalitatief goed muziekonderwijs in het primair onderwijs. Om dit doel te realiseren wordt met de subsidie ingezet op deskundigheidsbevordering van de mensen die voor de klas staan, het structureel verzorgen van muziekonderwijs onder schooltijd en het vormen van verbindingen tussen binnenschoolse en buitenschoolse muziekeducatie.
Het schoolbestuur kan een aanvraag voor subsidie indienen wanneer zij middels deze regeling zullen werken aan drie onderdelen:
 1. Het vergroten van de muziek pedagogische en didactische kennis en vaardigheden van de leraren die voor de klas staan;
 2. Het structureel verzorgen van muziekonderwijs onder schooltijd in alle leerjaren;
 3. Het verbinden van het aanbod van binnenschoolse en buitenschoolse muziekeducatie.

De subsidie wordt verstrekt voor drie schooljaren. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal leerlingen en kent de volgende indeling:
Locaties tot en met 99 leerlingen: € 10.000,
Locaties tussen de 100 en 199 leerlingen: € 15.000,
Locaties met 200 leerlingen of meer: € 20.000.

De school dient zelf voor hetzelfde bedrag bij te dragen. Hiervan mag maximaal 60% worden ingebracht door inzet van uren van eigen personeel.

De aanvraagperiode voor programma’s die starten in schooljaar 2018-2019 loopt van 2 oktober 2017 tot 1 april 2018. Het budget voor de deze ronde bedraagt €5.000.000,-. Volledige aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Toepassing
Deze subsidieregeling is van toepassing op schoolbesturen van alle basisscholen in Nederland.

Voorwaarden
Voorwaarden:
 • In de aanvraag is de visie op verankering van muziek in het onderwijs op de locatie uiteengezet.
 • Er is aangegeven hoe draagvlak voor het programma wordt gecreëerd.
 • Het muziekprogramma wordt opgenomen in het schoolplan of de schoolgids en in de begroting.
 • Het accent van het muziekprogramma moet liggen op het benutten van wat er al is binnen de school. Daarom moet in het programma de SLO doorgaande leerlijn (leerlijn expertise centrum leerplanontwikkeling) muziek worden opgenomen.
 • De kennis die bij het programma wordt opgedaan wordt gedeeld met andere schoollocaties in de regio.
 • Bij een aanvraagt hoort ook een samenwerkingsovereenkomst met minimaal één lokale of regionale culturele instelling met muziekexpertise. In de overeenkomst wordt in ieder geval het volgende vastgelegd:
  - Doel van de samenwerking;
  - Hoe er wordt samengewerkt op minimaal twee van de drie onderdelen uit de aanvraag;
  - Afspraken over taken en verantwoordelijkheden van betrokken personen;
  - Afspraken over inzet van uren en financiële middelen.
 • Bestaande activiteiten komen niet in aanmerking voor subsidie.
 • Activiteiten waar al middels een andere subsidieregeling subsidie voor wordt ontvangen komen niet in aanmerking.


Verstrekker
Fonds voor cultuurparticipatie

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.