Resultaten van uw scan

Subsidie


Welzijn - Subsidie Slimme BOUWplaats
Omschrijving
Het FCB is het fonds voor de branches Sociaalwerk, Jeugdzorg, en Kinderopvang. Met de subsidieregeling Slimme BOUWplaats wil het FCB organisaties stimuleren om op een nieuwe manier te werken aan inzetbaarheid van medewerkers en flexibiliteit van organisaties.
Binnen deze regeling is plaats voor dertig organisaties die in pilots (samen)werken aan ideeën die een positieve invloed hebben op de flexibiliteit en inzetbaarheid van medewerkers en de organisatie en bijdragen aan het voorkomen van werkloosheid. Het FCB stelt daarom een financiële vergoeding beschikbaar zodat organisaties de ideeën kunnen realiseren.
De subsidie bedraagt 60% van de daadwerkelijke externe kosten, met een maximum van € 6.000 per pilot met één deelnemende organisatie. Daarnaast krijgt een pilot met twee of drie deelnemende organisatie maximaal € 10.800,- gesubsidieerd, een pilot met vier tot zes deelnemende organisatie maximaal € 15.000,- en een pilot met meer deelnemende organisaties maximaal € 18.000,- gesubsidieerd.

Toepassing
Deze subsidieregeling is van toepassing op werkgevers en werknemers die vallen onder de cao Sociaal werk, Jeugdzorg en Kinderopvang.

Voorwaarden
 • De opbrengst van de pilot is een vernieuwende aanpak of werkwijze die de duurzame inzet van medewerkers bevordert in een werkveld dat voortdurend verandert. De opbrengsten worden breder gedeeld binnen de branche.
 • Per pilot is één organisatie de hoofdaanvrager. Deze organisatie is afkomstig uit een van de branches Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg of Kinderopvang.
 • Er wordt geen subsidie toegekend aan organisaties of instanties buiten de branches Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg of Kinderopvang, maar zij kunnen wel deelnemen aan een pilot met een of meerdere organisaties die wel tot de vermelde branches behoren.
 • Een organisatie kan slechts aan één pilot binnen de subsidieactiviteit Slimme BOUWplaats deelnemen.
 • FCB ontvangt van de deelnemende organisaties aan de pilot een uittreksel van de KVK.
 • De deelnemende organisaties uit de branches dienen de jaarlijkse cao-FCB bijdrage over 2016/2017 te hebben betaald.
 • Een externe procesbegeleider draagt zorg voor de coördinatie, begeleiding, voortgang, monitoring, verslaglegging naar FCB en (tussentijdse) evaluatie van de pilot voor minimaal 20 uur.
 • De hoofdaanvrager kan zelf een procesbegeleider voordragen, die zich committeert aan de voorwaarden die FCB aan het project stelt, of gebruik maken van een door FCB geselecteerde procesbegeleider.
 • De criteria die gesteld worden aan een externe procesbegeleider zijn:

  • De procesbegeleider is bereid om deelname te verlenen aan het onderzoek.
  • De procesbegeleider is beschikbaar om drie keer een onderzoeker telefonisch of face-to-face te woord te staan om de voortgang of resultaten te bespreken.
  • De procesbegeleider heeft een schakelfunctie voor de onderzoekers richting deelnemende organisaties bij het ophalen van gegevens bij organisaties.
  • De procesbegeleider draagt indien nodig zorg voor het doorsturen van een emailuitnodiging voor een korte enquête of levert daarvoor emailadressen aan bij de onderzoekers.
  • De procesbegeleider draagt zorg voor het aanleveren van contactgegevens van de contactpersonen bij deelnemende organisaties.

 • De externe kosten hebben betrekking op:

  • de inzet van een procesbegeleider, en/of
  • de ontwikkeling van een nieuwe aanpak, werkwijze of tool, en/of
  • de inzet van een externe samenwerkingspartner of leverancier met specifieke kennis

 • Monitoring van de voortgang, de doelmatigheid en doeltreffendheid van de opbrengst van de pilot door FCB is een vast onderdeel binnen de pilot.
 • Een organisatie die deelneemt aan een pilot binnen de activiteit Slimme BOUWplaats, kan ook gebruik maken van de activiteit Slimme WERKvloer.
 • Toetreding of uittreding van organisaties na de start van de pilot kan van invloed zijn op de hoogte van de subsidie.
 • Een subsidieaanvraag voor een pilot binnen de activiteit Slimme Bouwplaats kan tot uiterlijk 31 januari 2018 worden ingediend.
 • De activiteiten binnen een pilot zijn uiterlijk op 31 oktober 2018 afgerond.


Verstrekker
FCB

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.