Resultaten van uw scan

Subsidie


Belastingdienst - Loonkostenvoordeel (LKV) doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
Omschrijving
Vanaf 1 januari 2018 kunnen werkgevers gebruik maken van het loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak. Dit is een nieuwe belastingmaatregel die de premiekorting arbeidsgehandicapten (mobiliteitsbonus) voor de doelgroep banenafspraak vervangt.

Werkgevers kunnen met deze regeling in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming indien zij een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst nemen die behoort tot de doelgroep banenafspraak of de groep scholingsbelemmerden.

Het loonkostenvoordeel voor werknemers uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden bedraagt € 1,01 per werknemer per verloond uur met een maximum van € 2.000 per jaar (op basis van een 38-urige weerkweek). Werkgevers kunnen dit voordeel maximaal drie jaar ontvangen bij het in dienst nemen van nieuwe werknemers.
Het bedrag wordt in tegenstelling tot de huidige premiekortingen niet meer verrekend met de premie, maar wordt achteraf door de belastingdienst aan de werkgever uitbetaald en is gebaseerd op het aantal door de werknemer gewerkte uren.

Bij deze regeling is een zogeheten draaideurbepaling opgenomen. Dit houdt in dat werkgevers niet in aanmerking komen voor loonkostenvoordeel als de desbetreffende werknemer in het voorafgaande half jaar voor de indiensttreding, al bij de werkgever in dienst geweest is.

Het UWV zal voor de indiensttreding aan werkgevers een overzicht verstrekken van de werknemers voor wie de werkgever een verzoek voor een loonkostenvoordeel heeft gedaan, met daarbij een verklaring doelgroep banenafspraak of een verklaring scholingsbelemmeringen.

Let op:
Indien werknemers voor zowel het loonkostenvoordeel als het lage-inkomensvoordeel (LIV) in aanmerking komen, geldt het loonkostenvoordeel. Vanaf 2018 kan het LIV worden toegekend na afloop van het loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak (of de premiekorting arbeidsgehandicapten), dus volgtijdelijk, zolang de werknemer niet meer verdient dan 120% van het minimumloon. Wanneer het loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak in 2021 afloopt blijft het LIV voor de doelgroep banenafspraak bestaan, omdat het een structurele maatregel betreft.


Toepassing
Deze regeling is van toepassing op werkgevers die een dienstverband verstrekken aan nieuwe werknemers die behoren tot de doelgroep banenafspraak en de doelgroep scholingsbelemmerden.

Voorwaarden
Voorwaarde is dat de werknemers behoren tot de doelgroep banenafspraak of de groep scholingsbelemmerden, dit zijn:
 • personen die onder de Participatiewet vallen en waarvan UWV heeft vastgesteld dat zij niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen;
 • personen die behoren tot de groep scholingsbelemmerden;
 • personen die behoren tot de groep oude Wajong of Wajong 2010 die enig arbeidsvermogen hebben;
 • mensen met een WSW-indicatie (geactualiseerd tot en met 31 december 2015);
 • mensen met een WIW-baan of ID-baan (geactualiseerd tot en met 31 december 2015);
 • mensen die tussen 10 september 2014 en 1 juli 2015 een Wajong-uitkering hebben aangevraagd, en van wie de aanvraag is afgewezen;
 • leerlingen en schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso), die na 1 april 2016 bij UWV een verzoek hebben ingediend om opgenomen te worden in het doelgroepregister;
 • schoolverlaters van het schooljaar 2014-2015 van het praktijkonderwijs (PrO) voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en de entreeopleiding in het mbo, die tussen 1 juli 2015 en 1 oktober 2015 door hun school aan UWV zijn doorgegeven.

Overige voorwaarden omtrent het loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak:
 • Het recht op het loonkostenvoordeel stopt als de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt.
 • De werknemer mag in de periode van zes maanden voorafgaand aan de datum van indiensttreding niet bij de betrokken werkgever in dienst zijn geweest.
 • Tussen dezelfde werkgever en werknemer kan slechts eenmaal recht bestaan op het loonkostenvoordeel van drie jaar.
 • Personen die werkzaam zijn in een sociale werkvoorziening of vallen onder de doelgroep beschut werk komen niet in aanmerking.
 • Indien een verzoek loonkostenvoordeel is ingediend dat niet aan de voorwaarden voldoet, of onjuiste gegevens verstrekt, kan een boete van maximaal € 1.319,- worden opgelegd.
 • UWV moet een doelgroepenverklaring afgeven waarin wordt vastgelegd dat wordt voldaan aan de vereisten.


Verstrekker
Belastingdienst

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.