Resultaten van uw scan

Subsidie


Rijksoverheid - Subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs
Omschrijving
De subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs heeft als doelstelling kennis en competenties van masteropgeleide leraren meer en duurzamer in te zetten ten behoeve van schoolontwikkeling.
Een ontwikkelingsvraagstuk van de school en/of het bevoegd gezag is het vertrekpunt voor het volgen van een masteropleiding. Leraren volgen met subsidie een masteropleiding in teamverband waardoor zij samen kunnen reflecteren en ook na de opleiding een kritische vriend hebben binnen de school of het schoolbestuur. Gedurende een jaar na de opleiding krijgen de leraren vanuit de Teambeurs tijd om aan het ontwikkelvraagstuk te werken. Ook andere leraren in het schoolteam, die geen master volgen, kunnen met deze subsidie meer betrokken worden in het leerproces en de schoolontwikkeling.
De subsidieregeling bestaat uit twee onderdelen waarvoor apart subsidie aangevraagd kan worden:
 1. Subsidie voor het volgen van een Master in teamverband en kennisinbedding. Hierbij worden de volgende kosten gedekt:
  a) per leraar de kosten van het verschuldigd collegegeld tot een maximum van € 7.000,00 per studiejaar;
  b) per leraar de kosten van studiemiddelen van 10% van het verschuldigde collegegeld tot een maximum van € 350,00 per studiejaar;
  c) per leraar reiskosten van 10% van het verschuldigde collegegeld tot een maximum van €350,00 per studiejaar;
  d) per leraar ten hoogste 320 studieverlofuren per jaar voor een voltijdsaanstelling, of voor een deeltijdsaanstelling een evenredig deel per studiejaar;
  e) per leraar ten hoogste 160 uren voor de implementatie van kennis door de masteropgeleide leraar.
  Bij de studieverlofuren en uren voor de implementatie (punten d en e), bedraagt de subsidie €37,70 per uur voor leraren uit het po en €39,58 voor leraren uit het so en vso.
 2. Subsidie voor het samen met het opleidingsinstituut ontwikkelen van een nieuwe masteropleiding die gericht is op teams van leraren en teamontwikkeling. De vergoeding voor dit onderdeel bedraagt maximaal € 150.000,-
  Er worden twee aanvraagperioden georganiseerd. De eerste aanvraagperiode start op 1 mei 2017 en loopt tot en met 15 oktober 2017. De tweede aanvraagperiode loopt vanaf 1 april 2018 tot en met 15 oktober 2018. Aanvragen die buiten deze aanvraagperioden worden ingediend worden afgewezen.

Let op: Deze regeling kent een subsidieplafond. Hoe eerder de subsidie wordt aangevraagd, hoe meer kans op toekenning.

Toepassing
Deze subsidieregeling is van toepassing op leraren in het po, so en vso die in teamverband een masteropleiding gaan volgen.

Voorwaarden
Onder deel 1:
 • Er moet sprake zijn van een lerarenteam, een samenwerkingsverband van ten minste twee leraren binnen een school dan wel binnen meer scholen onder een bevoegd gezag, die samen dezelfde masteropleiding gaan volgen;
 • De leraren uit het lerarenteam dienen werkzaam te zijn voor het bevoegd gezag dat de aanvraag indient;
 • De leraren zijn voor minimaal 20% van de werktijd belast met lesgebonden taken en zijn pedagogisch-didactisch verantwoordelijk voor het onderwijs aan leerlingen, voor zover de leraren niet intern begeleider of remedial teacher zijn;
 • De leraren ontvangen geen andere tegemoetkoming uit hoofde van de minister voor het volgen van de opleiding waarvoor subsidie wordt aangevraagd;
 • Het lerarenteam start uiterlijk zes maanden na het verstrekken van de subsidie met het volgen van de masteropleiding. De activiteiten voor kennisinbedding starten na het afronden van de studie;
 • Het bevoegd gezag verleent studieverlof voor het volgen van een masteropleiding en stelt het lerarenteam in staat de opgedane kennis te benutten ten behoeve van schoolontwikkeling.


Onderdeel 2:
 • Er moet sprake zijn van samenwerking met een instelling voor hoger onderwijs;
 • De masteropleiding die ontwikkeld wordt dient gericht te zijn op teams van leraren en teamontwikkeling;
 • De activiteiten waarvoor subsidie aangevraagd wordt, moeten worden verricht door personeel dat in dienst is bij het bevoegd gezag;
 • De te subsidiëren activiteiten starten uiterlijk zes maanden na toekenning van de subsidie;
 • De activiteiten zijn uiterlijk 24 maanden na de start van de activiteiten afgerond.


Verstrekker
Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.