Resultaten van uw scan

Subsidie


Belastingdienst - Premiekorting oudere werknemers
Omschrijving
Een werkgever heeft recht op deze premiekorting als de werkgever in 2016 een uitkeringsgerechtigde in dienst heeft genomen die 56 jaar of ouder is.

De premiekorting bedraagt bij een dienstverband van tenminste 36 uur per week € 7.000 per jaar. Wanneer de werknemer minder dan 36 uur per week werkt, dient de premiekorting evenredig verlaagd te worden. De premiekorting kan worden toegepast zolang de dienstbetrekking bestaat, maar maximaal 3 jaar en uiterlijk totdat de werknemer de AOW-leeftijd bereikt.
De werkgever hoeft geen toestemming te vragen om deze premiekorting toe te passen.

Let op:
Deze premiekorting mag niet tegelijk toegepast worden met de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers. Indien er tegelijkertijd recht bestaat op beide premies, dient de werkgever de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers toe te passen.

Deze premiekorting kan níet gecombineerd worden met de gemeentelijke loonkostensubsidie.

De premiekorting oudere werknemers stopt per 01-01-2018 en wordt vervangen door Loonkostenvoordeel Oudere Werknemers. Lopende premiekortingen oudere werknemers zullen in 2018 worden omgezet in het loonkostenvoordeel oudere werknemer voor de resterende periode. Klik hier voor de regeling Loonkostenvoordeel Oudere Werknemers.


Toepassing
Werkgever die een (gedeeltelijk) uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder vast of tijdelijk in dienst neemt.

Voorwaarden
 • • De werknemer is in 2016 door de werkgever vast of in tijdelijke dienst genomen.
 • Het moet gaan om een nieuw dienstverband.
 • De werkgever moet een doelgroepverklaring van een uitkeringsinstantie hebben, waaruit blijkt dat de werknemer direct voorafgaand aan het dienstverband recht had op een (gedeeltelijke) uitkering. Let op: De doelgroepverklaring is niet verplicht als het recht op de premiekorting oudere werknemer al voor 1 januari 2015 bestond.
 • De werknemer is 56 jaar of ouder. Let op: Indien de premiekorting oudere werknemer op 31 december 2014 al werd toegepast, dan blijft de premiekorting gelden.
 • De werknemer had direct voorafgaand aan het dienstverband recht op 1 van de volgende (gedeeltelijke) uitkeringen:
  • Werkloosheidsuitkering (WW, IOW, wachtgeld of een uitkering waarmee UWV de verplichting van de betalingsonmachtige werkgever overneemt).
  • Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil).
  • Nabestaandenuitkering (Anw). In dit geval bestaat de extra eis dat de werknemer voordat hij in dienst kwam tenminste 2 jaar recht had op een de nabestaandenuitkering en in die periode geen arbeidsinkomen had.
  • Inkomensondersteuning Wet Wajong
  • Bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ)
  • Uitkering op grond van Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers.


Werkgevers hebben geen recht op deze premiekorting oudere werknemers:
 • Voor een werknemer van wie de dienstbetrekking is beëindigd en voor wie de werkgever tijdens de dienstbetrekking geen recht had op de premiekorting oudere werknemer en die binnen 6 maanden weer bij de werkgever in dienst treedt.
 • Voor een werknemer die al in dienst is bij de werkgever en meer uren gaat werken of een andere functie krijgt. Een eventueel al bestaand recht op premiekorting voor deze werknemer loopt wel gewoon door. De premiekorting kan bij een urenuitbreiding hoger worden.
 • Bij direct opeenvolgende dienstverbanden, bijvoorbeeld als een tijdelijk contract wordt verlengd. Een eventueel al bestaand recht op premiekorting loopt dan wel gewoon door.
 • Voor dienstbetrekkingen die op grond van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) volledig gesubsidieerd zijn of die vallen onder beschut werk op grond van de Participatiewet. Let op: Wanneer de dienstbetrekking deels gesubsidieerd is, komt deze wel in aanmerking voor de premiekorting.


Verstrekker
Belastingdienst

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.