Alle regelingen

Dit zijn alle subsidies en regelingen die in de subsidiescanner zijn opgenomen.

AlleBelasting/RijkUWVBrancheGemeente
UWV - Brug-WW
Brug-WW is een regeling waarbij werkzoekenden zich bij een nieuwe werkgever kunnen laten omscholen voor een bepaalde sector met behoud van de WW-uitkering. Hiermee kunnen werkzoekenden makkelijker en sneller aan het werk in sectoren waar een tekort is aan personeel.
De werknemer ontvangt een inkomen over de uren die hij werkt en de uren waarin hij een opleiding volgt. Werkgevers betalen daarbij alleen de loonkosten over de uren die de werknemer werkt. De uren die de werknemer maakt voor zijn opleiding worden betaald uit de WW. Deze regeling is daarom voor werkgevers ook zeer interessant; een werkgever neemt dus een werknemer in dienst die tegelijkertijd wordt bijgeschoold met de meest actuele kennis.

Vanaf 1 april 2016 zijn er twee soorten Brug-WW:
1. Brug-WW zonder sectorplan
2. Brug-WW met sectorplan

Ad 1. Brug-WW zonder sectorplan
Brug-WW zonder sectorplan wordt geregeld via UWV. Met deze regeling kunnen werkgevers een werkzoekende met een WW-uitkering in dienst nemen. De werkzoekende kan zijn nieuwe baan dan combineren met een opleiding die nodig is voor deze baan.
Tijdens deze periode houdt hij zijn uitkering. En hij hoeft dan niet te solliciteren en is niet verplicht om passende arbeid te aanvaarden. Deze vrijstelling duurt de hele scholingsperiode of tot het einde van zijn WW-uitkering.
De werkgever betaalt dan alleen salaris over de uren die de nieuwe werknemer werkt. Voor de uren die hij besteedt aan zijn opleiding, houdt hij zijn WW-uitkering.

Ad 2. Brug-WW met sectorplan
Indien er voor een sector een sectorplan is ingediend en goedgekeurd, kunnen werkgevers uit deze sector gebruik maken van de regeling Brug-WW met sectorplan.
Ook bij de regeling Brug-WW met sectorplan is het zo dat werknemers een inkomen ontvangen over de gewerkte uren en de uren waarin een opleiding wordt gevolgd maar dat de werkgever alleen betaald voor de gewerkte uren.
De werkgever betaald maar een deel van de scholingskosten. Vanuit het sectorplan vindt cofinanciering plaats voor de scholing van deze nieuwe werknemer.

Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.

UWV - Compensatieregeling ziektekosten voor oudere voormalig werkloze werknemers
Werkgevers krijgen, als deze werknemer langer dan 13 weken ziek is, het loon dat zij wegens de ziekte doorbetalen gecompenseerd vanaf de eerste dag van ongeschiktheid tot werken, doordat de werknemer een recht op ziekengeld krijgt op grond van artikel 29d ZW. Deze regeling geldt voor ziekmeldingen die plaatsvinden of zijn aangevangen binnen de eerste 5 jaar van de arbeidsovereenkomst. UWV betaalt maximaal 2 jaar de Ziektewetuitkering als de werknemer ziek wordt. De uitkering bedraagt 70% van het dagloon van de werknemer.

Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.

UWV - Internationaal handelsverkeer
Deze regeling biedt het internationale bedrijfsleven de mogelijkheid om flexibel arbeidskrachten vanuit het buitenland tijdelijk in Nederland te laten werken. Het gaat bijvoorbeeld om werknemers die getraind worden in het werken met nieuwe machines of het geven van trainingen aan werknemers. Het gaat hier om het verrichten van werkzaamheden die geen concurrentie opleveren met het arbeidsaanbod uit Nederland en de EU.
Werkgevers kunnen bij het UWV een verzoek indienen om toelating van een traject te verkrijgen. Een traject is het kader waarbinnen de werkzaamheden plaatsvinden, dat in tijd afgebakend is, een grensoverschrijdend aspect heeft en naar een eindresultaat toewerkt. Wanneer een traject is toegelaten, hoeft de werkgever geen tewerkstellingsvergunning (TWV) meer aan te vragen voor buitenlandse werknemers die bij het traject betrokken zijn. De regeling is de opvolger van de Pilot Kennisindustrie.

Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.

UWV - Loondispensatie Wajong
Werkgevers die werknemers met een Wajong-uitkering in dienst nemen of hebben, die minder productief zijn dan andere werknemers, kunnen loondispensatie aanvragen. De werkgever betaalt dan tijdelijk minder loon. Het UWV vult het loon van deze werknemers aan tot maximaal het bedrag dat hij ontving, voordat hij ging werken, gedurende een periode variërend van 6 maanden tot 5 jaar.
Verlenging is mogelijk, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat de werknemer hetzelfde kan verdienen als andere werknemers.

Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.

UWV - Meeneembare werkvoorzieningen
Meeneembare voorzieningen zijn bijzondere hulpmiddelen die een werknemer noodzakelijkerwijs nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen en die een werkgever normaal gesproken niet in zijn bedrijf beschikbaar heeft. Het gaat hier om benodigdheden bij een visuele, auditieve of motorische handicap. Denk bijvoorbeeld aan orthopedische (werk)schoenen, voorleesapparatuur, spraakversterkers of een aangepaste bureaustoel. De werknemer met een arbeidsbeperking kan deze meeneembare voorzieningen ook op een andere werkplek of op bij een andere werkgever gebruiken. Het kan hier ook gaan om een tolkvoorziening. Klik hier voor extra informatie over tolkvoorzieningen en meeneembare voorzieningen.

De werknemer kan bij het UWV een vergoeding voor een dergelijke voorziening aanvragen. Dit geldt voor zowel werknemers met een Wajong-uitkering als voor werknemers met een arbeidsbeperking die onder de Participatiewet vallen.

Voor alle voorzieningen geldt een drempelbedrag van € 133,24 inclusief btw. Voorzieningen die onder dit drempelbedrag liggen worden niet vergoed.

De voorziening wordt in beginsel in eigendom verstrekt. Indien de kosten voor de voorziening boven het normbedrag van €3.595,37 uitkomen, zal de voorziening in bruikleen worden verstrekt. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.

Let op:
De aanschaf van de voorziening dient altijd via het UWV te gaan, tenzij anders door UWV aangegeven in de beschikking. Indien de voorziening reeds is aangeschaft wordt geen vergoeding verstrekt.


Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.

UWV - No-riskpolis
Als de no-riskpolis van toepassing is kunnen werkgevers een Ziektewet-uitkering aanvragen voor zieke werknemers. De werkgever hoeft dan een groot deel van het loon niet zelf te betalen. Dan betaalt UWV voor maximaal 2 jaar de ziektewet-uitkering. In het eerste jaar ligt de uitkering tussen de 70% en 100% van het dagloon. In het tweede jaar is de uitkering 70% van het dagloon.

De no-riskpolis geldt voor werknemers met een handicap, ziekte, langdurige werkeloosheid of registratie in het doelgroepregister. De no-riskpolis geldt dan automatisch. Ook als de werknemer een belemmering heeft ervaren tijdens een opleiding kan de no-riskpolis van toepassing zijn. Er moet dan een no-riskverklaring door het UWV worden afgegeven.

De no-riskpolis geldt 5 jaar, vanaf de eerste werkdag van de werknemer. In bijzondere gevallen verlengt UWV de periode van 5 jaar met nog eens 5 jaar. Van bijzondere gevallen is sprake als de werknemer een ernstige ziekte had.

Bij een werknemer die een Wajong-uitkering krijgt of ooit heeft gekregen of een werknemer met een WSW-indicatie, geldt de no-riskpolis zo lang de werknemer werkt.

Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.

UWV - Proefplaatsing
Een werkgever kan een werkzoekende die moeilijk aan het werk kan komen en een arbeidsongeschiktheids-, WW- of ziektewetuitkering van het UWV ontvangt, maximaal 2 maanden bij hem laten proefdraaien zonder loonbetalingsverplichting. Tijdens de proefplaatsing behoudt de werknemer namelijk zijn uitkering. Stopt de uitkering tijdens de proefplaatsing, bijvoorbeeld omdat de maximale duur is bereikt, dan stopt UWV met de doorbetaling.
Tijdens de proefplaatsing kan de werkgever bekijken of de werknemer geschikt is voor de functie. Na een proefplaatsing mag de werkgever geen proeftijd meer afspreken met de werknemer.

Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.

UWV - Subsidie interne Jobcoaching
Als een werkgever een werknemer in dienst neemt of heeft met een langdurige ziekte of handicap die begeleiding nodig heeft, kan de werknemer de ondersteuning van een interne jobcoach aanvragen. De werknemer krijgt een persoonlijk trainings- of inwerkprogramma en begeleiding op de werkvloer. Aan het eind van een geslaagd programma kan de werknemer zijn werk zelfstandig uitvoeren. De jobcoach blijft bereikbaar wanneer er een probleem ontstaat of als er nog knelpunten zijn.
De jobcoach begeleidt de werknemer maximaal 3 jaar. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt de begeleiding verlengd na deze periode.
In het 1e jaar krijgt de werknemer voor max. 15% van zijn werkuren begeleiding door de jobcoach. In het 2e jaar is de begeleiding maximaal 7,5% en in het 3e jaar maximaal 6%. In uitzonderlijke gevallen kan de mate van begeleiding worden uitgebreid. Het inzetten van een jobcoach kost de werkgever niets. UWV betaalt de vergoeding elke 6 maanden als voorschot aan de jobcoachorganisatie.

Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.

UWV - Tolkvoorzieningen
Tolkvoorzieningen zijn verschillende soorten dienstverlening voor mensen met een auditieve, visuele of motorische beperking om hen te ondersteunen bij het uitvoeren van bepaalde taken. Voorbeelden hiervan zijn de doventolk of een voorleeshulp. Het UWV is de uitvoerende instantie voor deze voorziening, zowel voor werknemers met een Wajong-uitkering als voor de werknemer/werkzoekenden die onder de Participatiewet vallen. Voor de doelgroep van de Participatiewet heeft de VNG afspraken gemaakt met het UWV.

Het UWV betaalt de vergoeding voor een aantal van de werkuren en alleen in de volgende situaties:
  1. De werknemer werkt in loondienst. Een doventolk kan voor maximaal 15% van de werktijd worden ingezet, op basis van een gemiddelde per jaar.
  2. De persoon is werkzoekend. Een doventolk kan ondersteuning bieden bij sollicitatieactiviteiten waarbij persoonlijk contact nodig is, zoals een sollicitatiegesprek of een sollicitatietraining. Ook hiervoor geldt dat maximaal 15% van de sollicitatieactiviteiten wordt vergoed.


De vergoeding voor één uur dienstverlening bedraagt € 53,25 (exclusief btw) conform het geldende Normbedragenbesluit UWV.

Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.

UWV - Vergoeding voorzieningen werkgever
Als een werkgever een werknemer met een ziekte of handicap in dienst heeft of in dienst neemt, kan de werkgever een vergoeding aanvragen voor de extra kosten die dit met zich meebrengt. Denk hierbij aan eventuele aanpassingen aan de werkplek of hulpmiddelen.
De subsidie voor de werkgever is alleen van toepassing op niet-meeneembare werkvoorzieningen. Meeneembare werkvoorzieningen moet een werknemer zelf aanvragen.
De vergoeding kan aangevraagd worden voor kosten die betrekking hebben op:
  • een noodzakelijke aanpassing van de werkplek;
  • de aanschaf van noodzakelijke hulpmiddelen;
  • de noodzakelijke aanpassing en inrichting van het bedrijf.


Let op: de werkgever krijgt geen vergoeding als hij de ondersteuning al heeft gekocht.

Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.

Terug

Copyright © 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.