Alle regelingen

Dit zijn alle subsidies en regelingen die in de subsidiescanner zijn opgenomen.

AlleBelasting/RijkUWVBrancheGemeente
Belastingdienst - Arbeidsgehandicapte werknemer (Mobiliteitsbonus)
De mobiliteitsbonus is een premiekorting waar een werkgever aanspraak op maakt indien iemand met een arbeidshandicap in dienst wordt genomen.

Voor arbeidsgehandicapte werknemers die behoren tot de doelgroep banenafspraak bedraagt de premiekorting maximaal €2.000,- op basis van een dienstverband van 36 uur.

Voor arbeidsgehandicapte werknemers die aan de voorwaarden voldoen maar niet tot de doelgroep banenafspraak behoren, kan de werkgever aanspraak maken op een premiekorting van maximaal € 7.000 per jaar voor maximaal 3 jaar op basis van een 36-urige werkweek.

Wanneer de werknemer minder dan 36 uur werkt moet de premiekorting in beide situaties evenredig verlaagd worden.

Let op:
Deze premiekorting mag niet tegelijk toegepast worden met de premiekorting oudere werknemer of de premiekorting jongere werknemer. Indien er tegelijkertijd recht bestaat op beide premies, dient de werkgever de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers toe te passen.

De mobiliteitsbonus stopt per 01-01-2018. Lopende bonussen zullen in 2018 worden omgezet in loonkostenvoordelen. Het loonkostenvoordeel waar de medewerker voor in aanmerking komt is afhankelijk van het wel/niet opgenomen zijn in het doelgroepregister of het wel/niet behoren tot de doelgroep scholingsbelemmerden. Daarnaast komt er een apart loonkostenvoordeel voor het herplaatsen van arbeidsgehandicapten.

Klik hier voor de regeling loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden.

Klik hier voor de regeling loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemers.

Klik hier voor de regeling loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemers.


Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.

Belastingdienst - Lage-inkomensvoordeel (LIV)
Vanaf 1 januari 2017 kunnen werkgevers gebruik maken van het lage-inkomensvoordeel. Dit is een belastingmaatregel die het voor werkgevers financieel aantrekkelijker maakt om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan te nemen. Zo kunnen werkgevers een vergoeding krijgen wanneer zij bijvoorbeeld langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aannemen. Door deze financiële bijdrage blijven de loonkosten laag voor werknemers die 100 tot 125% van het WML (van een 23-jarige) verdienen en wordt getracht zowel inkomenszekerheid als werkgelegenheid voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt te waarborgen.
Het loonkostenvoordeel wordt naar rato berekend op basis van het aantal gewerkte uren per jaar. Daarnaast hanteert de Belastingdienst twee maximale voordelen die afhankelijk zijn van het loon van de werknemer:

 1. Voor werknemers die tussen 100% en 110% van het WML (van een 23 jarige) verdienen kunnen werkgevers per jaar maximaal € 2.000,- voordeel op de loonkosten krijgen.
 2. Voor werknemers die tussen 110% en 125% van het WML (van een 23 jarige) verdienen kunnen werkgevers per jaar maximaal € 1.000,- voordeel op de loonkosten krijgen.

De Belastingdienst keert op basis van gegevens van UWV de vergoeding aan werkgevers over 2017 in 2018 automatisch uit. De aangiften loonheffing zijn hiervoor de basis. Voor het recht op het lage-inkomensvoordeel hoeven werkgevers dus geen doelgroepenverklaring aan te vragen en ook geen vinkje te zetten in de loonaangifte.

Let op:
 • In 2017 kan het lage-inkomensvoordeel samengaan met de
  premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers (mobiliteitsbonus) voor de doelgroep banenafspraak. In de jaren 2018 tot en met 2020 gaat de premiekorting voor op het lage-inkomensvoordeelindien op beide regeling aanspraak gemaakt kan worden. Vanaf 2021 geldt alleen het lage-inkomensvoordeel.
 • Het lage-inkomensvoordeel mag gecombineerd worden met loonkostensubsidie.
 • Met ingang van 1 januari 2018 kunnen werknemers die jonger zijn dan 22 recht hebben op het jeugd-LIV. Het jeugd-LIV is een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). De nieuwe tegemoetkoming komt er, omdat er met ingang van 1 juli 2017 wijzigingen zijn aangebracht in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Klik hier voor meer informatie over het jeugd-LIV.


Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.

Belastingdienst - Loonkostenvoordeel (LKV) arbeidsgehandicapte werknemer
Vanaf 1 januari 2018 kunnen werkgevers gebruik maken van het loonkostenvoordeel voor arbeidsgehandicapte werknemers. Dit is een nieuwe belastingmaatregel die, tezamen met het LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden en het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer (mobiliteitsbonus) vervangt. Klik hier voor de regeling mobiliteitsbonus
Werkgevers kunnen met deze regeling in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming indien zij een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Hierbij gaat het om arbeidsgehandicapte werknemers die niet vallen onder de doelgroep banenafspraak. Dit zijn personen die recht hebben op een WIA-uitkering.

Het loonkostenvoordeel voor arbeidsgehandicapte werknemers bedraagt € 3,05 per werknemer per uur met een maximum van € 6.000 per werknemer per jaar (op basis van een 38-urige weerkweek). Werkgevers kunnen dit voordeel maximaal drie jaar ontvangen.
Het bedrag wordt dus niet meer zoals bij de huidige premiekortingen verrekend met de premie, maar wordt achteraf door de belastingdienst aan de werkgever uitbetaald en is gebaseerd op het aantal gewerkte uren door de werknemer.

Bij deze regeling is een zogeheten draaideurbepaling opgenomen. Dit houdt in dat werkgevers niet in aanmerking komen voor loonkostenvoordeel als de desbetreffende werknemer in het voorafgaande half jaar al bij de werkgever in dienst geweest is.
Het UWV of de gemeente zal ambtshalve aan werkgevers een overzicht verstrekken van de werknemers voor wie de werkgever een verzoek voor een of meerdere LKV’en heeft gedaan, met daarbij een (voorgenomen) beoordeling met betrekking tot deze werknemers.

Let op:

 • Lopende premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemers(mobiliteitsbonus) zullen in 2018 worden omgezet in het loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer voor de resterende periode.

 • Deze regeling kan niet gecombineerd worden met loonkostensubsidie.


Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.

Belastingdienst - Loonkostenvoordeel (LKV) doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
Vanaf 1 januari 2018 kunnen werkgevers gebruik maken van het loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak. Dit is een nieuwe belastingmaatregel die de premiekorting arbeidsgehandicapten (mobiliteitsbonus) voor de doelgroep banenafspraak vervangt. Klik hier voor de regeling mobiliteitsbonus.

Werkgevers kunnen met deze regeling in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming indien zij een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst nemen die behoort tot de doelgroep banenafspraak of de groep scholingsbelemmerden.

Het loonkostenvoordeel voor werknemers uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden bedraagt € 1,01 per werknemer per verloond uur met een maximum van € 2.000 per jaar (op basis van een 38-urige weerkweek). Werkgevers kunnen dit voordeel maximaal drie jaar ontvangen bij het in dienst nemen van nieuwe werknemers.
Het bedrag wordt in tegenstelling tot de huidige premiekortingen niet meer verrekend met de premie, maar wordt achteraf door de belastingdienst aan de werkgever uitbetaald en is gebaseerd op het aantal door de werknemer gewerkte uren.

Bij deze regeling is een zogeheten draaideurbepaling opgenomen. Dit houdt in dat werkgevers niet in aanmerking komen voor loonkostenvoordeel als de desbetreffende werknemer in het voorafgaande half jaar voor de indiensttreding, al bij de werkgever in dienst geweest is.

Het UWV zal voor de indiensttreding aan werkgevers een overzicht verstrekken van de werknemers voor wie de werkgever een verzoek voor een loonkostenvoordeel heeft gedaan, met daarbij een verklaring doelgroep banenafspraak of een verklaring scholingsbelemmeringen.

Let op:
 • Lopende premiekortingen zullen in 2018 worden omgezet in het loonkostenvoordeel voor de resterende periode.
 • Indien werknemers voor zowel het loonkostenvoordeel als het lage-inkomensvoordeel (LIV) in aanmerking komen, geldt het loonkostenvoordeel. Vanaf 2018 kan het LIV worden toegekend na afloop van het loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak (of de premiekorting arbeidsgehandicapten), dus volgtijdelijk, zolang de werknemer niet meer verdient dan 120% van het minimumloon. Wanneer het loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak in 2021 afloopt blijft het LIV voor de doelgroep banenafspraak bestaan, omdat het een structurele maatregel betreft.


Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.

Belastingdienst - Loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer
Vanaf 1 januari 2018 kunnen werkgevers gebruik maken van het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers. Dit is een nieuwe belastingmaatregel die de premiekorting oudere werknemer vervangt.
Werkgevers kunnen met deze regeling in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming indien zij een persoon in dienst nemen die 56 jaar of ouder is en voor de indiensttreding een uitkering had.

Het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers bedraagt € 3,05 per werknemer per uur met een maximum van € 6.000 per werknemer per jaar (op basis van een 38-urige werkweek). Werkgevers kunnen dit voordeel maximaal drie jaar ontvangen bij het in dienst nemen van een nieuwe werknemer en maximaal 1 jaar bij het in dienst houden van een werknemer met een (gedeeltelijke) WIA-uitkering.
Het bedrag wordt dus niet meer zoals bij de huidige premiekortingen verrekend met de premie, maar wordt achteraf door de belastingdienst aan de werkgever uitbetaald en is gebaseerd op het aantal gewerkte uren door de werknemer.

Bij deze regeling is een zogeheten draaideurbepaling opgenomen. Dit houdt in dat werkgevers niet in aanmerking komen voor loonkostenvoordeel als de desbetreffende werknemer in het voorafgaande half jaar al bij de werkgever in dienst geweest is.

Het UWV of de gemeente zal aan werkgevers een overzicht verstrekken van de werknemers voor wie de werkgever een verzoek voor een of meerdere loonkostenvoordelen heeft gedaan, met daarbij een (voorgenomen) beoordeling met betrekking tot deze werknemers. Dit dient bij aanvang van het in dienst nemen van de oudere werknemer te gebeuren.

Let op:
Lopende premiekortingen oudere werknemers zullen in 2018 worden omgezet in het loonkostenvoordeel oudere werknemer voor de resterende periode.


Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.

Belastingdienst - Loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer
Vanaf 1 januari 2018 kunnen werkgevers gebruik maken van het loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer. Werkgevers kunnen met deze regeling in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming bij de herplaatsing van een arbeidsgehandicapte werknemer. Het gaat bij dit loonkostenvoordeel om de situatie dat geen sprake is van een indiensttreding, maar van gehele of gedeeltelijke hervatting van de functie bij de eigen werkgever of het gaan bekleden van een andere functie bij de werkgever, nadat recht bestond op een WIA-uitkering.

Het loonkostenvoordeel voor het herplaatsen van arbeidsgehandicapte werknemers is gelijk aan het loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer en bedraagt € 3,05 per werknemer per uur met een maximum van € 6.000 per werknemer per jaar (op basis van een 38-urige werkweek). Werkgevers kunnen dit voordeel maximaal één jaar ontvangen, omdat er sprake is van een voortzetting van een bestaande arbeidsrelatie.

Het bedrag wordt niet meer zoals bij de huidige premiekortingen verrekend met de premie, maar wordt achteraf door de belastingdienst aan de werkgever uitbetaald en is gebaseerd op het aantal gewerkte uren door de werknemer.

Let op:
- Deze regeling kan niet gecombineerd worden met loonkostensubsidie.


Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.

Belastingdienst - Premiekorting jongere werknemer
Als een werkgever een werknemer in dienst neemt in de leeftijd 18 t/m 26 jaar, kan de werkgever per werknemer € 3.500 premiekorting per jaar ontvangen voor maximaal 2 jaar en uiterlijk t/m 31-12-2017. De premiekorting geldt als de werknemer recht had op een WW-uitkering of een uitkering op grond van de Participatiewet en ten minste 32 uur per week komt te werken voor de duur van minimaal zes maanden.

De werkgever mag de premiekorting toepassen zolang de dienstbetrekking duurt, met een maximum van 2 jaar.De premiekorting kan alleen worden toegepast voor werknemers die vóór 01-01-2016 in dienst zijn genomen. De premiekorting geldt dus uiterlijk t/m 31-12- 2017.

Let op:
Deze premiekorting kan in níet gecombineerd worden met de gemeentelijke loonkostensubsidie.
Deze premiekorting mag niet tegelijk toegepast worden met de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers. Indien er tegelijkertijd recht bestaat op beide premies, dient de werkgever de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers toe te passen.


Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.

Belastingdienst - Premiekorting oudere werknemers
Een werkgever heeft recht op deze premiekorting als de werkgever in 2016 een uitkeringsgerechtigde in dienst heeft genomen die 56 jaar of ouder is.

De premiekorting bedraagt bij een dienstverband van tenminste 36 uur per week € 7.000 per jaar. Wanneer de werknemer minder dan 36 uur per week werkt, dient de premiekorting evenredig verlaagd te worden. De premiekorting kan worden toegepast zolang de dienstbetrekking bestaat, maar maximaal 3 jaar en uiterlijk totdat de werknemer de AOW-leeftijd bereikt.
De werkgever hoeft geen toestemming te vragen om deze premiekorting toe te passen.

Let op:
Deze premiekorting mag niet tegelijk toegepast worden met de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers. Indien er tegelijkertijd recht bestaat op beide premies, dient de werkgever de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers toe te passen.

Deze premiekorting kan níet gecombineerd worden met de gemeentelijke loonkostensubsidie.

De premiekorting oudere werknemers stopt per 01-01-2018 en wordt vervangen door Loonkostenvoordeel Oudere Werknemers. Lopende premiekortingen oudere werknemers zullen in 2018 worden omgezet in het loonkostenvoordeel oudere werknemer voor de resterende periode. Klik hier voor de regeling Loonkostenvoordeel Oudere Werknemers.


Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.

Belastingdienst - Premievrijstelling marginale arbeid
Als een werkgever een uitkeringsgerechtigde kortdurend (maximaal 6 aaneengesloten weken) in dienst neemt, kan de Belastingdienst op verzoek van de werkgever voor die werknemer vrijstelling verlenen voor de premies werknemersverzekeringen.

Een uitkeringsgerechtigde is iemand die bij UWV als werkzoekende is geregistreerd en direct voor indiensttreding recht had op één van de volgende uitkeringen of inkomensvoorzieningen of op arbeidsondersteuning:
 • Werkloosheidsuitkering (WW, IOW). Hieronder valt ook een uitkering waarmee UWV de verplichting van een betalingsonmachtige werkgever overneemt.
 • Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz).
 • Bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ).
 • Uitkering op grond van de Toeslagenwet.
 • Inkomensvoorziening op grond van de Wet Wajong.
 • Arbeidsondersteuning op grond van de Wet Wajong.
 • Uitkering op grond van vergelijkbare regelingen of een combinatie van deze regelingen.


Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.

Belastingdienst - Regeling extraterritoriale kosten voor ingekomen werknemers (30%-regeling)
Wanneer een werkgever een werknemer met een specifieke deskundigheid uit het buitenland in dienst neemt, is er een fiscale tegemoetkoming voor de werknemer beschikbaar. De ingekomen werknemer maakt mogelijk extra kosten, de zogenoemde extraterritoriale kosten. De werkgever mag een vrije (onbelaste) vergoeding geven voor de extraterritoriale kosten die worden gemaakt. Het salaris kan voor 30% belastingvrij (loonbelasting en premieheffing volksverzekeringen) uitbetaald worden. Hiervoor is het niet nodig eventuele onkosten te bewijzen.
Het doel van de Regeling extraterritoriale kosten, is een fiscale tegemoetkoming bieden voor ingekomen werknemers die een specifieke deskundigheid bezitten en op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig zijn.

Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.

Belastingdienst – Regeling extraterritoriale kosten voor uitgezonden werknemers (30%-regeling)
Wanneer een werkgever een werknemer naar het buitenland zendt, is er een fiscale tegemoetkoming voor de werknemer. De uitgezonden werknemer maakt mogelijk extra kosten, de zogenoemde extraterritoriale kosten. De werkgever mag een vrije (onbelaste) vergoeding geven voor de extraterritoriale kosten die worden gemaakt. Het salaris kan voor 30% belastingvrij (loonbelasting en premieheffing volksverzekeringen) uitbetaald worden. Hiervoor is het niet nodig eventuele onkosten te bewijzen. . Er is hiervoor geen beschikking nodig.

Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.

Europese subsidie - ESF Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking
ESF Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking (SITS) biedt subsidie voor het bevorderen van sociale innovatie dan wel het bevorderen van transnationale samenwerking op het terrein van actieve inclusie.
Het subsidiepercentage is 50% van de subsidiabele kosten. In totaal is €5,3 miljoen beschikbaar. Per aanvraag is een minimum- en maximumbedrag aan subsidie in de subsidieregeling vastgesteld. Het minimum is €60.000,-, het maximum is €190.000,-.
Een project heeft een looptijd van maximaal 24 maanden en moet zich richten op:

 • Methodiek- of instrumentontwikkeling: het testen, verbeteren, onderzoeken, evalueren, innoveren en implementeren van bestaande of nieuwe instrumenten en werkwijzen uit de praktijk voor arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;

Of:
 • Kennisdeling: bevorderen dat partijen van elkaar leren op basis van praktijkervaringen bij arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.


De subsidie kan worden aangevraagd door centrumgemeenten binnen de arbeidsmarktregio’s, het UWV en het ministerie van Veiligheid & Justitie.

Deze subsidie is alleen voor branche: Gemeentelijke overheid, Openbaar Bestuur, Politie, Rijksoverheid

Europese subsidie - Your first EURES job
Wanneer een werkgever een nieuw aangenomen jonge medewerker (18 t/m 35 jaar) uit een ander Europees land in dienst neemt, biedt deze regeling ondersteuning.

Ondernemers kunnen hun vacature op de site van Your First EURES Job plaatsen. Mkb-ondernemers kunnen daarnaast een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning voor de kosten van scholing of training van de nieuw aangenomen medewerker(s) ter ondersteuning van kennismaking met het nieuwe land.

Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.

Rijksoverheid - Subsidieregeling Praktijkleren
De Subsidieregeling Praktijkleren is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). Hiermee stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De maximale subsidie is €2.700,- per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

De subsidieregeling richt zich vooral op:
- kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkeloosheid een groot probleem is;
- studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
-wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Aanvragen voor het studiejaar 2016 / 2017 kunnen vanaf 2 juni 2017 tot uiterlijk 15 september 2017 17:00 uur worden ingediend.

Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.

Rijksoverheid - Tel mee met Taal
Met Tel mee met Taal geeft het kabinet een extra impuls aan het bestrijden van laaggeletterdheid en het voorkomen hiervan. Het actieprogramma is een initiatief van de ministeries van OCW, SZW en VWS en diverse partners.

Van elke zeven werknemers in Nederland heeft er één moeite met lezen en schrijven. Onvoldoende taalvaardigheid kan zorgen voor een lagere productiviteit en ook de innovatiekracht van een bedrijf beperken. Want om kansen te benutten, heb je medewerkers nodig die meegroeien.

Als werkgever kan je middels Tel mee met Taal bijdragen aan de ontwikkeling van taalvaardigheid van je medewerkers. De subsidie wordt verstrekt voor een opleidingstraject gericht op de taalvaardigheid van werknemers met een referentieniveau 2F of lager.

De subsidie kan ook worden verstrekt een samenwerkingsverband voor een project dat bijdraagt aan de regionale of lokale aanpak van laaggeletterdheid bij volwassenen of leesbevordering bij kinderen.

Let op:
het aanvragen van deze subsidie is weer mogelijk vanaf 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018.


Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.

Terug

Copyright © 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.